Denna broschyr handlar om den Europeiska unionen (EU) och vad den gör. I det första avsnittet ges en kortfattad beskrivning av vad EU är. Det andra avsnittet, om vad Europeiska unionen gör, handlar om EU:s arbete inom 35 olika områden för att förbättra människors liv såväl i Europa som på andra håll.

412

Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 april 2008. (OR. fr). 6655/1/08.

Fordraget om europeiska unionen

  1. Mediekompassen
  2. Tangentbord mac shift

Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde. Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenska-pen.” 3. En artikel 1a ska införas: ”ARTIKEL 1a Europeiska rådet bekräftar målet om att upprätta en ekonomisk och monetär union (EMU). En expertkommitté, ledd av Europeiska kommissionens ordförande Jacques Delors, undersöker hur den skulle kunna genomföras. I Delorsrapporten föreslås en övergång i tre etapper. 1989 Förhandlingarna om fördraget om Europeiska unionen inleds. Diskussionerna om fördjupning av samarbetet ledde fram till en regeringskonferens som hölls 1991 i den nederländska staden Maastricht (se Unionsfördraget).

Det är även lämpligt att förordningen beaktar utvecklingen av unionsrätten och att anpassa vissa bestämmelser i förordningen så att de blir enklare att tillämpa. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 93, 106 och 107 i det här fördraget och med beaktande av den betydelse som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har för unionens gemensamma värderingar och den roll som dessa tjänster spelar när det gäller att främja social och territoriell sammanhållning, ska unionen och Lissabonfördraget gav Europeiska unionen, som ersatte Europeiska gemenskapen, rättslig status.

1952 inleddes det samarbete som så småningom skulle bli dagens EU. I Rom 1957 undertecknade de fördraget om Europeiska ekonomiska gemenskapen 

Det nya fördraget innehåller delar av bestämmelserna i de gamla fördragen samtidigt som andra bestämmelser ändras och nya tillkommer. EEG-fördraget bytte senare namn till EUF-fördraget (Europeiska unionens funktionssätt). I samarbetet omfattades handelspolitik, jordbrukspolitik och fredlig användning av kärnkraft.

Fordraget om europeiska unionen

1952 inleddes det samarbete som så småningom skulle bli dagens EU. I Rom 1957 undertecknade de fördraget om Europeiska ekonomiska gemenskapen 

Lagar Så fungerar Rättslig vägledning. Så fungerar sökfunktionen. Prenumerera. Om kakor (Cookies) Vägledning (2021) Förkortningar. Bokföring & redovisning. Sambandet mellan redovisning och beskattning.

Fordraget om europeiska unionen

18 nov 2019 EU-rätt och internationella överenskommelser EU-fördraget: Fördraget om europeiska unionen (konsoliderad version) · Funktionsfördaget:  20 jan 2020 [2103] De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 [2120] i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i  21 aug 2017 EU:s kompetens, det vill säga vad EU:s institutioner gemensamt får besluta om, regleras två fördrag: fördraget om Europeiska unionen (FEU)  Artikel ur EU & arbetsrätt - Nordiskt nyhetsbrev 3 2007. Fördraget om Europeiska unionen har kvar samma namn, förkortat EU. Konsoliderade versioner av de  Nicefördraget, fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har sammanställts till en gemensam, konsoliderad   Europeiska unionen, EU, Fördraget om upprättande av Kol- och stålgemenskapen (Parisfördraget). (29 av 203 ord). Författare: Rutger Lindahl  FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN.
Paus pa jobbet

Fordraget om europeiska unionen

I samarbetet omfattades handelspolitik, jordbrukspolitik och fredlig användning av kärnkraft.

Fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen 14 .
Valresultat stockholm 2021

Fordraget om europeiska unionen


europeiska folken, där besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt. Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade fördragen). Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde. Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenskapen.

Fördraget om Europeiska unionen innehåller Europeiska unionens (EU:s) grundläggande principer.

22 feb. 2008 — Lissabonfördraget talar om hur EU och EG-fördraget ska ändras för att möta fördragen för att visa hur Fördraget om Europeiska unionen och 

Miljön blir en viktig fråga för människorna i EU och man börjar undersöka hur man kan samarbeta i säkerhets- och försvarsfrågor. År 1995 får EU tre nya medlemmar: Finland, Sverige och Österrike. 2019-02-28 2010-04-07 primärrätt, däribland fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att unionens samlade verksamhet regleras i ett enhetligt fördrag. Det nya fördraget innehåller delar av bestämmelserna i de gamla fördragen samtidigt som andra bestämmelser ändras och nya tillkommer. EEG-fördraget bytte senare namn till EUF-fördraget (Europeiska unionens funktionssätt). I samarbetet omfattades handelspolitik, jordbrukspolitik och fredlig användning av kärnkraft.

Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009.