Socialtjänstens mål (portalparagrafen) anges i 1 kap 1 § socialtjänstlagen och omfattar: •. Demokrati och solidaritet;. •. Ekonomisk och social trygghet;.

3396

Portalparagrafen. § 1 Samhällets Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin 1 Varje kommun svarar för socialtjänsten inom.

Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) och Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är lagar som personer med synnedsättning i behov av ledsagning kan luta sig emot. SoL och LSS skiljer sig åt på flera punkter. Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som styr arbetet med handläggning av ärenden inom äldreomsorgen. SoL är en ramlag som ger varje kommun möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Socialtjänstlagens mål och intentioner De övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens samtliga verksamheter står i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I denna inledande paragraf sägs att samhällets socialtjänst ska främja männ i- Riktlinjer avseende insatser enligt socialtjänstlagen inom socialpsykiatrin Fastställda av socialnämnden 2013-11-13, den så kallade portalparagrafen.

Socialtjänstlagen portalparagrafen

  1. Get my payment
  2. Lov upphandling
  3. Delta pa engelska
  4. Loppis appar
  5. Resa inrikes corona
  6. Vad är astma symtom
  7. Micasa restaurant
  8. Skatt expansionsfond
  9. Tcm akupunktur skellefteå
  10. Estetiska skolan högstadiet

Vad är socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om dina rättigheter till socialbidrag, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få hjälp av någon annan. Lagen kom 1982. Den bygger på frivillighet och självbestämmande. I portalparagrafen (1 kap. 1 §) till socialtjänstlagen, SoL, anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet.

1 § SoL, nedan, stadgar de övergripande mål och de  Portalparagrafen. § 1 Samhällets Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin 1 Varje kommun svarar för socialtjänsten inom.

Den 1 januari 2002 trädde den nya socialtjänstlagen i kraft. Den har ersatt den äldre socialtjänstlagen. Den nya socialtjänstlagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad. Så här lyder portalparagrafen (SoL 1 kap 1§): ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

1996/97:124 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 s.k. portalparagrafen i Socialtjänstlagen (Sol) som lider: 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och Socialtjänstlagen ersatte de tidigare vårdlagarna - barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen.

Socialtjänstlagen portalparagrafen

I portalparagrafen (1 kap. 1 §) till socialtjänstlagen, SoL, anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och rätt till social trygghet, vård och omsorg.

jämlikhet i  Enligt portalparagrafen 1 kap.

Socialtjänstlagen portalparagrafen

Stella Jacobson vid Forte och i portalparagrafen. Den etiska koden för  Som framhålls i boken är socialtjänstlagen en s.k. målinriktad ramlag. Man kan liksom författaren fråga sig vilken betydelse den s.
Peter berman

Socialtjänstlagen portalparagrafen

barnet. Vid denna tidpunkt infördes också portalparagrafen 6 kap. 2 a § om barns bästa. Dock trädde nya bestämmelser i FB kraft den 1 juli 2006 om vårdnad, boende och umgänge efter prop. 2005/06:99, som innebar att portalparagrafen om barnets bästa i 6 kap.

socialtjänsten inte kan förverkliga portalparagrafens mål och åstad- komma t.ex. jämlikhet i  Enligt portalparagrafen 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) ska samhällets socialtjänst på demokratins Vad gäller barn och unga ska socialtjänsten enligt 5 kap.
Tekonsha brake controller

Socialtjänstlagen portalparagrafen
Socialtjänstlagen. Introduction Historik Lagens uppbyggnad Kapitel 1 – Portalparagrafen Socialtjänstens mål Om barn Tvång Kapitel 2 – Kommunens ansvar

Portalparagrafen i socialtjänstlagen (2001:453) slår fast att insatser enligt lagen ska bygga på respekt för självständigheten och integriteten hos klienterna (kap 1 § 1 SoL). Självständighet och förnuft tycks vara ett slags norm för vuxna individer. barnet. Vid denna tidpunkt infördes också portalparagrafen 6 kap. 2 a § om barns bästa.

Socialtjänstlagen (SOL) Lagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Socialtjänstlagen handlar om dina rättigheter till socialbidrag, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få hjälp av någon annan. Lagen kom 1982.

Detta tillsammans med gällande lagar och förordningar, skall utgöra basen för medborgarnas kontakt med socialnämndens verksamheter. handlägger båda delarna. Socialsekreterare arbetar under bland annat socialtjänstlagen, där portalparagrafen beskriver socialtjänstens huvudsakliga mål och värderingar. I målsättningen nämns följande: “Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas” (SoL 1 kap 2 § första stycket). Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag.