rättspraxis från Europeiska unionens domstol som bygger på ECLI . 3.2.3 Hur du anger myndighetspraxis i källförteckningen Justitiekanslerns beslut och yttranden Åren 1981 – 1997 gavs JK- beslut ut i bokform. Skriv beslut från den tidsperioden så här: JK 1982 s. 81 . …

334

Rättspraxis Inte sökbara på lagrummet.se Myndigheters vägledande avgöranden. Brottsoffermyndigheten; Granskningsnämnden för radio och TV; Justitiekanslern; Notarienämnden; Riksdagens ombudsmän (JO) Rättshjälpsnämnden; Transportstyrelsen; Överklagandenämnden för etikprövning; Överklagandenämnden för högskolan

Någon lagbestämmelse som reglerar frågan om verkan av en proprieborgensmans död finns inte. Några bestämda slutsatser kan inte heller dras av den rättspraxis som finns. Lagrummet.se Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Innehåller fulltext av författningar (SFS samt myndigheters författningssamlingar), förarbeten, svensk rättspraxis samt en del internationellt material Under rubriken ”Rättsprocessens olika steg” beskrivs de olika rättskällorna och lagstiftningsprocessen Lagrum. 16 kap.

Lagrummet rättspraxis

  1. Olika typer av organisationer
  2. Avrunda decimaler java

Hovrätten  Beskrivningen utgår från lagar, förarbeten och rättspraxis. Av lagrummet framgick slutligen att inkomsterna av en verksamhet, som inte har annat samband  Webbplats med uppgift att samordna allt lagstiftningsmaterial, från lagarnas förarbeten till rättspraxis från domstolar och myndigheter. Webbplatsen ger en bra  prejudikatdispens menas mål som man tror kan bli vägledande för framtida beslut, alltså praxis. avgöranden är tillgängliga via webbplatsen lagrummet.se.

Ministerkommitténs övervakning av domars verkställighet utsträcker sig inte till föregivna kränkningar, eftersom EMRD-domar inte har en erga omnes-verkan.

Rättspraxis kring skälig gottgörelse för arvsförluster varierar, men i allmänhet kan den kränkta klaganden inte förvänta sig ekonomiskt betydande ersättning. Ministerkommitténs övervakning av domars verkställighet utsträcker sig inte till föregivna kränkningar, eftersom EMRD-domar inte har en erga omnes-verkan.

Doktrin (litteratur från lärda personer. Såsom framgår av rättspraxis utgör lagrummet en tvingande bestämmelse som har till syfte att ersätta den formella jämvikt mellan avtalsparternas rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet med en verklig jämvikt, så att parterna blir jämbördiga. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. In recent years, the only work that is still regularly updated is Rättspraxis i Litteraturen, which is now available online in the subscription service JUNO (Norstedts Juridik).There is also a printed bibliography of Nordic legal Festschriften, “Nordisk Juridisk Festskriftbibliografi” in two volumes (covering 1870-2002), published in Norway.

Lagrummet rättspraxis

• rättspraxis • JO:s beslut En vägledning kan även innehålla beskrivningar av hur man ska handlägga ärenden på det aktuella området och vilka metoder som då ska användas. Vägledningarna uppdateras fortlöpande. Ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. Den elektroniska versionen hittar du på

Ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. Den elektroniska versionen hittar du på Rättspraxis - tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen. Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. Rättsfallssamlingarna (tryckta) Nytt Juridiskt Arkiv I (NJA I) med Högsta domstolens domar 2020-02-24 Lagrummet.se är den officiella portalen till svensk rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Där finns författningar i fulltext (SFS och myndighetsföreskrifter), förarbeten, svensk rättspraxis samt internationellt material.

Lagrummet rättspraxis

Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen. Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. Rättsfallssamlingarna (tryckta) Nytt Juridiskt Arkiv I (NJA I) med Högsta domstolens domar 2020-02-24 Lagrummet.se är den officiella portalen till svensk rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Där finns författningar i fulltext (SFS och myndighetsföreskrifter), förarbeten, svensk rättspraxis samt internationellt material. Svensk rättspraxis .
Joakim lamotte youtube

Lagrummet rättspraxis

EU-avgift samt ekonomiska I förarbetena konstaterades också att det i bestämmelsen uppräknas endast typiska fall, för vilka ändringen av verksamhetsformen kan förverkligas utan skattepåföljder.

Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. Rättsfallssamlingarna (tryckta) Nytt Juridiskt Arkiv I (NJA I) med Högsta domstolens domar 2020-02-24 Lagrummet.se är den officiella portalen till svensk rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.
Smart objekt java

Lagrummet rättspraxis

Lagrummet. Rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Rättspraxis från EU-domstolen, tribunalen och personaldomstolen.

Därefter på ”Domstolar” och sedan på ”till  Enligt 2 kap. 3§ förordningen om skydd mot olyckor är det länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar vilka anläggningar som är farlig verksamhet. 25 nov. 2020 — I Juno finns också kommentarer till de aktuella författningarna samt hänvisning till förarbetena och rättsfall. Lagrummet. Lagrummet.se är en  Förbudet är alltför olikt de i lagrummet såsom exempel angivna förbuden, vilka alla avse konkreta föremål. Se HASSLER, Utsökningsrätt, 2:a uppl., 1960, s.

rättspraxis, dessa riktlinjer samt vid myndighetsenhetens ärendedragningar. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, ansvara för att det finns ett ledningssystem för

Om målet har avgjorts i Lagrummet · Vägledande  På lagrummet.se finns länkar till (och information om) lagar och förordningar, myndigheters förarbeten såsom propositioner och betänkanden, rättspraxis m.m.. 5 mars 2015 — Täckningsgraden bakåt i tiden är inte fullständig vad gäller förarbeten och rättspraxis, men framåt i tiden läggs nya dokument in kontinuerligt. När  mer om hur kompletterande rättskällor som lagmotiv, rättspraxis och litteratur genom Lagrummet har skapat en portal till den officiella juridiken på webben.

239. Lagrummet.