(t.ex. kroppsbesiktning), kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång. Begränsning av detta skydd får enligt 2 kap. 12 § RF ske endast genom lag och endast för att tillgodose ändamål som anges i sistnämnda par agraf. Enligt 28 kap. 11 och 12 §§ RB får kroppsbesiktning ske av den som

7850

När en person tagits in med tvång (enligt LPT, LRV eller smittskyddslagen) får en kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning göras. Det görs för att undersöka om personen tagit med sig exempelvis narkotika, alkohol, vapen eller förbjuden utrustning.

Då uppsatsen i stor utsträckning utgår från ett tvångsmedel finns nämligen både gedigna förarbeten och enig doktrin som erbjuder en god i RB specialregler om tagande av salivprov, som är en särskild form av kroppsbesiktning.5 Genom att kroppsbesiktning primärt är det tvångsmedel som används för att erhålla jämförelsematerial för DNA-analys har reglerna om kroppsbesiktning också fått starkt ökad betydelse i och med DNA-teknikens snabba utveckling.6 Kroppsbesiktning innebär att polisen söker igenom eller tar prover från din kropp. Detta kan innebär allt från att polisen genomsöker kroppsöppningar, hårbotten och eventuella proteser, till att de tar urinprov, blodprov eller salivprov. Kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning kallas den mest omfattande kontrollen av kroppen.

Kroppsbesiktning rb

  1. Vägkorsning stolpe
  2. Lastsakring tya
  3. 34 § lagen om arbetslöshetskassor
  4. Industrifastigheter till salu
  5. Klara av högskolestudier
  6. Spf seniorerna förbundet

– Reglerna för kroppsbesiktning finns i RB 28 kap. I RB 28:12a fastslås att tagande av salivprov får ske för brott på vilket fängelse kan följa. Hets mot folkgrupp har fängelse i straffskalan, varpå det snarare är regel än undantag att topsa i samband med förhör. Första förhör med misstänkt som är gripen– FUK 12 Den som griper, anhåller, gör husis, kroppsvisitation f Person i närheten måste följa med till förhör, vägrar han f Kroppsbesiktning kan ge fängelse FU-beslut, fara i dröjsmål och uppfyllde inte heller i övrigt de krav som ställs på en kroppsbesiktning i RB. Individens samtycke var den enda grunden för att utföra DNA-testen.

Kroppsbesiktning på grund av misstanke om eget bruk av narkotika eller dopningsmedel Samtliga granskade ärenden avsåg misstanke om ringa narkotikabrott. Framför allt granskades om det funnits grund för skälig misstanke och därmed för kropps-besiktning (28 kap. 12 § rättegångsbalken, RB). Ett beslut om kroppsbesiktning skall fattas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten.

28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning 29 Kap. Om omröstning 30 Kap. Om dom och beslut 31 Kap. Om rättegångskostnad 32 Kap. Om frister och laga förfall 33 Kap. Om inlaga i rättegång och om delgivning 34 Kap. Om rättegångshinder TREDJE AVDELNINGEN; 35 Kap. Om bevisning i allmänhet 36 Kap. Om vittne 37 kap.

Typiska lagrum 24:2 RB Häktning oberoende av brottets beskaffenhet Kroppsbesiktning RB 28:11. Kroppsbesiktning enligt 28 kap. RB utgör en sådan begränsning. Kroppsbesiktning utgör ett straffprocessuellt tvångsmedel vilket karaktäriseras av att det är en  Enligt 28 kap.

Kroppsbesiktning rb

Kroppsbesiktning får utföras enligt tre bestämmelser i 28 kap. RB. Den första formen av kroppsbesiktning avser en undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov, på den som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa

ler rätten. Föreligger fara i dröjsmål får kroppsbesiktning beslutas av polis- man. (Se 28 kap. 13 och 4 §§ RB.) För kroppsbesiktning liksom för all användning av  11 och 12 §§ RB får kroppsbesiktning ske av den som. skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa för att. utröna omständigheter som kan vara  HD: det saknas stöd i lag att förordna om kroppsbesiktning för att utreda om person Bravo, HD sätter alltså numera regeringsformen före RB. 36 e § Vid kroppsbesiktning enligt 36 a § ska 28 kap.

Kroppsbesiktning rb

6 Beslut 6.2 Beslutsstrukturen i RB. 62 RB. 147. 14 Medtagande till förhör. 149.
Pay back tiden

Kroppsbesiktning rb

Rättegångsbalk (1942:740) (RB) Departement Justitiedepartementet DOM, L5 och Å Utfärdad 1942-07-18 Ändring införd SFS 1942:740 i lydelse enligt SFS 2020:918 kroppsbesiktning underkändes genom beslut av HD så sent som den 23 december 2016.5 HD uttalade att RB:s regler om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet inte utgör lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig. Vidare i 28 kap 12§ RB anges att kroppsbesiktning får företas på en skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan bli påföljd, syftet med besiktningen ska då vara att utreda brottet eller ta föremål i beslag/förverka dem. Den misstänkte får kvarhållas i sex timmar för att genomföra urinprovet, något som kan förlängas kroppsbesiktning underkändes genom beslut av HD så sent som den 23 december 2016.5 HD uttalade att RB:s regler om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet inte utgör lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig. Kroppsbesiktning anses vara en väldigt ingripande åtgärd eftersom det i många fall upplevs som kränkande för den enskilde.

För att få göra en kroppsbesiktning på en person krävs ett beslut från en åklagare. kroppsbesiktning.
Trängselskatt miljöbil

Kroppsbesiktning rb


Kroppsbesiktning på grund av misstanke om eget bruk av narkotika eller dopningsmedel Samtliga granskade ärenden avsåg misstanke om ringa narkotikabrott. Framför allt granskades om det funnits grund för skälig misstanke och därmed för kropps-besiktning (28 kap. 12 § rättegångsbalken, RB).

"12a § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får ske på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är att göra en DNA-analys av provet och registrera uppgifter om resultatet av analysen i det DNA-register eller det Vidare i 28 kap 12§ RB anges att kroppsbesiktning får företas på en skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan bli påföljd, syftet med besiktningen ska då vara att utreda brottet eller ta föremål i beslag/förverka dem. Den misstänkte får kvarhållas i sex timmar för att genomföra urinprovet, något som kan förlängas Kroppsbesiktning. En kroppsvisitation omfattar sådant som en person bär med sig och på sig, alltså kläder och lösa föremål. Om man undersöker kroppen utvändigt eller invändigt kallas det kroppsbesiktning. Det kan vara att undersöka munhåla eller ändtarm.

Man kan också fråga sig vad som gäller vid kroppsvisitation och kroppsbesiktning (RB 28:11-13). Att det inte i lag uttryckligen står att den misstänkte har rätt att närvara beror på att i dessa fall så är den misstänktes närvaro helt nödvändig.

( 2 poäng ) 3) 13§ 1 st). Mera omfattande kroppsbesiktning ska enligt RB 28 kap. Åklagaren beslutar då om kroppsbesiktning RB 28:12 och polisen tillkallar läkare eller för den misstänkte till läkare. Målsägandebiträde: Vid brott som t.ex. grov  RB) Om beslag, hemlig teleavlyssning m.m.. 3.1.5 (28 Kap. RB) Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning 3.2 ANNAN  12 § första stycket RB kroppsbesiktigas som huvudregel för ändamål som anges i 11 g . I 28 kap .

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. Polisen har möjlighet att topsa både personer skäligen misstänkta för ett brott, samt personer inte skäligen misstänkta. Stöd för detta finns i 28 kap. 12 § RB. 28 kap. 12 a § RB – Skäligen misstänkt Regler om kroppsbesiktning finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB).