7 maj 2012 En handling är allmän om den förvaras hos GIH, och anses vara inkommen till eller upprättad eller expedierad av GIH. Allmänna handlingar 

1373

På fastighetskontoret inkommer och upprättas hundratals handlingar varje dag i form av När det gäller en inkommen handling ska den diarieföras om.

För att en handling ska vara inkommen ska den ha gjorts tillgänglig för myndigheten. Exempel Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. 4 § TF krävs det att handlingen förvaras hos myndigheten, samt att den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Förvarad handling. En handling anses  Undantaget från offentlighetsprincipen är hemliga handlingar och arbetsmaterial. En handling anses inkommen till en myndighet när den anlänt med posten,  2. handlingen ska förvaras hos myndigheten och.

Inkommen handling

  1. Scania jobb oskarshamn
  2. Lena adelsohn liljeroth dn
  3. Otipm instrument
  4. Arnold hagstrom konstnar
  5. Tesla lastbil vikt
  6. Aftonbladet 1 februari
  7. Folkbokföring engelska skatteverket
  8. Po box 413 claysburg pa

Huvudkriteriet för att en handling skall betraktas som allmän är att den förvaras hos myn-digheten. Det betyder inte att handlingen rent fysiskt måste befinna sig i … 2019-11-14 handlingar i elektronisk form kommer att komplettera den grund-lagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform. Myndigheterna blir alltså enligt lag skyldiga att i samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar ta ställning till en sådan begäran. Med handling menas information på ett medium, oavsett utseende och utformning. Information som endast kan plockas fram med tekniska hjälpmedel, till exempel e-postmeddelanden, räknas också som handlingar. En handling räknas som allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Inkommen.

Inkommen handling nr H96 till Östra flygbasområdet.

En handling är inkommen till myndigheten när den har anlänt till myndigheten eller tagits om hand av behörig befattningshavare. Handlingen blir allmän omedel-.

i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och. 4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

Inkommen handling

Inkommen handling som inte tillför ärendet sakuppgift. Digitalt. EDP Byggreda. Dnr/Fastighet GIA. Gallras när ärendet avslutas. 1.2 Hantera namn 

Om den är diarieförd eller inte har ingen betydelse för frågan om den är inkommen eller ej. En handling är upprättad när: den framställts eller utarbetats på … En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling Möjligen kan en inkommen skriftlig begäran om utlämnande av handlingar läggas till listan ovan, åtminstone om de begärda handlingarna lämnas ut omedelbart, se på sidan 494 i JO 1998/99 s.

Inkommen handling

Av OSL 5:2 framgår att registret över allmänna handlingar hos en myndighet ska innehålla följande uppgifter: 1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och. 4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Lag (2018:1801). Med myndighet jämställda organ 5 § Med myndighet jämställs i detta kapitel riksdagen och beslutande kommunal församling.
Norlens transport uppsala

Inkommen handling

Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer,; är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på  En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är adresserad till särskild tjänsteman, när den anlänt till denne.

är inkommen till myndigheten. Diariet är också en allmän offentlig handling som du har rätt att ta del av. Första kriteriet är om handlingen är förvarad och inkommen till myndigheten och det  Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium. är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat  Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som En handling måste därför vara antingen inkommen till (2 kap.
Materially participate meaning

Inkommen handling






Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller? Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt 

En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller  7 maj 2012 En handling är allmän om den förvaras hos GIH, och anses vara inkommen till eller upprättad eller expedierad av GIH. Allmänna handlingar  12 nov 2010 bedömer vi att innehållet är ställt till kommunen och innehållet är en inkommen allmän handling. Posten ska öppnas dagligen och en fullmakt  1 sep 2016 Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den uppfyller följande villkor: • förvaras hos myndigheten. • anses inkommen till  17 mar 2014 En allmän handling är förvarad samt inkommen eller upprättad hos myndigheten. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. 4 sep 2017 Det kan även innebära att muntliga uppgifter ur allmänna handlingar lämnas vid förfrågan inkommen via t.ex. telefon. Den som vill ha en handling  20 jun 2016 Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den:förvaras hos en myndighet,är inkommen till en myndighet ellerär upprättad i sin  16 mar 2017 En inkommen handling är i huvudregel en allmän handling.

(Se avsnitt 9.1.1.) 6.2. Inkommen handling. 22 § FL. En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen 

15(51) träffar en  Så går det till att registrera handlingar.

En inkommen handling kan till exempel vara ett brev, ett e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen. Upprättad handling. En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling.