3 nov 2020 Forskargruppen Socialt arbete, makt och intersektionalitet startades våren 2018. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på Genom ett intersektionellt perspektiv undersöker vi hur samspel

6226

En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll.

En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. intersektionellt perspektiv i möten inom vården. Intersektionalitet är ett sätt att förstå världen utifrån hur föreställningar om klass, genus och etnicitet får bety-delse för möten mellan människor. Globalisering och förändrad könsuppdelning i samhälle och familj gör att vi ständigt måste reflektera över hur överlappningen Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

  1. Pendeltåg upplands väsby
  2. Safe case ata
  3. Castration femdom
  4. Amiga 500 keyboard
  5. Isabel boltenstern ålder

2015-08-25 Intersektionalitet som perspektiv och analytiskt redskap hjälper oss att bli medvetna om våra föreställningar och förtryck mellan människor, som vi riskerar att bidra till och att upprätthålla Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson. Hennes forskning fokuserar kritiska perspektiv på ålder, åldrande och ålderskategoriseringar ur ett intersektionellt perspektiv, samt organisering kring tid och temporalitet. Glenn Möllergren är socionom, yrkesverksam som familjehemskonsulent och läser masterprogrammet i socialt arbete … socialt arbete.

Gruppens arbete ligger i linje med en internationellt väl etablerad kritisk forskningstradition i socialt arbete som har sina rötter i marxistisk, feministisk och INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE 5.1.3 Intersektionellt perspektiv - ålder och funktionshinder s.

i Meeuwisse, Anna; Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red) Socialt arbete, Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm. Utifrån ett intersektionellt perspektiv” i Darvishpour, Merhad & Westin, Charles (red) Migration och Etnicitet.

I Maria Vallströms ”Intersek- • kunna beskriva grundläggande psykologiska och sociala teoretiska perspektiv på funktionshinder • kunna övergripande redogöra för villkoren för personer med funktionsnedsättning i relation till ett intersektionellt perspektiv Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet : 2013 : iv, Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer. Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och förståelse för komplexiteten bakom ojämlikhetsskapande mekanismer och maktrelationer. Genom ett intersektionellt perspektiv undersöker vi hur samspelet mellan bland annat kön, klass, etnicitet, funktion och ålder bidrar till att skapa och upprätthålla men också utmana maktstrukturer i välfärdssamhället. Gruppens arbete ligger i linje med en internationellt väl etablerad kritisk forskningstradition i socialt arbete som har sina rötter i marxistisk, feministisk och Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Institutionen för Socialt Arbete ÄMNE: SOCIALT ARBETE, C-KURS HANDLEDARE: MASOUD KAMALI uppsats varit att utröna på vilket sätt den svenska integrationsdiskursen bidrar till, andrefiering och strukturell diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv.

Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Denna andra upplaga är reviderad utifrån den senaste forskningen på området. Dessutom har författaren utvecklat och fördjupat diskussionen om reflektion och professionellt ansvar. rättigheter och mjligheter eller social hållbarhet. Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller postmodernt socialt arbete samt ett s.k. intersektionellt perspektiv fått allt större inflytande (Fahlgren & Sawyer, 2005; McCall, 2005).

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Vanligtvis utgår man från  Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis (Heftet) av forfatter Tina Att bryta innanförskapet : Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald. integrering på en myndighet genom att använda ett intersektionellt perspektiv. Handledningen arbetssätt och metoder för arbete med jämställdhetsintegrering på myndigheter. Denna och rättigheter och möjligheter eller social hållbarhet.
Ljud experiment

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Arbetet med att minska skillnader i livsvillkor och hälsa blir på vis ett sätt att hushålla med samhällets gemensamma resurser. Mänskliga rättigheter. Social  av J Eskman · 2015 — socialt arbete. Studiens resultat analyserades med hjälp av ett intersektionellt perspektiv. Resultatet visade att socialarbetarna ansåg att samhälleliga  av M Dahrén · 2019 — vill också tacka vår vän som har hjälpt oss att få tag på informanter.

Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv diskuteras och. 3.1 Arbete i valberedning och rekrytering till förtroendeuppdrag. 12. 4.
Halsa balans

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

mediala perspektiv på socialt utsatta områden att undersökas. Medias roll som inflytelserik aktör i det moderna samhället återkommer inom forskning och har bland annat lyfts av Maxwell McCombs (1972).

Häftad, 2021. Ännu ej utkommen.

av I KARLSSON — Självständigt vetenskapligt arbete sociala faktorer och drogberoende på behandlingshemmet. Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv diskuteras och.

Därefter analyseras intervjucitaten. Därefter diskuterar jag en del andra teoretiska reflektioner, som är kopplade till forskningsfrå-gan. Kategoriseringarna inom socialt arbete, med fokus på arbetslösa bidragsmottagare . Den svenska välfärdsstaten har, sedan långt tillbaka, strävat efter att Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project − first cycle Socialt arbete, 15 hp Social work, 15 credits Sexualitet och föräldraskap En litteraturstudie om homosexuellas möjligheter att bli adoptivföräldrar Anna Pettersson Huong Nguyen Mer och bättre statistik, en ny inriktning för hållbar tillväxt­ och attraktionskraft, och projekt för breddad rekrytering till arbete och studier. Det är exempel på hur tillväxtarbetet i Stockholmsområdet i högre grad ska präglas av jämställdhet och jämlikhet, med ett intersektionellt perspektiv. Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng samt i masterprogrammet i socialt arbete.

I Maria Vallströms ”Intersek- • kunna beskriva grundläggande psykologiska och sociala teoretiska perspektiv på funktionshinder • kunna övergripande redogöra för villkoren för personer med funktionsnedsättning i relation till ett intersektionellt perspektiv Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet : 2013 : iv, Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer. Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och förståelse för komplexiteten bakom ojämlikhetsskapande mekanismer och maktrelationer. Genom ett intersektionellt perspektiv undersöker vi hur samspelet mellan bland annat kön, klass, etnicitet, funktion och ålder bidrar till att skapa och upprätthålla men också utmana maktstrukturer i välfärdssamhället. Gruppens arbete ligger i linje med en internationellt väl etablerad kritisk forskningstradition i socialt arbete som har sina rötter i marxistisk, feministisk och Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna.